LOGO PLA DROGUES GALZERAN LLARG

Pla Crític 2017-2020 en PDF

Pla Crític 2021-2024 en PDF

La Mancomunitat del Galzeran amb el suport de la  Diputació de Barcelona va decidir unificar esforços  per elaborar un Pla de Prevenció en el Consum de Drogues i Pantalles d’àmbit supramunicipal anomenat CRÍTIC per tal que esdevingués una eina de referència que facilités la cohesió i impuslsés les propostes de treball preventiu que els municipis venen realitzant,  des de fa temps,  als seus respectius municipis.

Els municipis que han decidit impulsar aquest projecte comú per tal d’arribar als gairebé 40.000 habitants que en formen part i que,  per ordre decreixent de  població, són els següents*:

  1. Montornès del Vallès (16.218h)
  2. Sant Fost de Campsentelles (incorporat el 2019, amb 7.822h)
  3. Vilanova del Vallès (5.217h)
  4. Martorelles (4.725h)
  5. Vallromanes (2.525h)
  6. Santa María de Martorelles (861h)

* Font: Padró d’habitants per municipi  a 1 de gener de 2016. Total de 37.368 habitants

Aquesta tasca comporta l’adhesió a la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències impulsada per la Diputació de Barcelona que amb la finalitat d’impulsar, promoure i consolidar la prevenció de les drogodependències en l’àmbit local, estableix les bases tècniques que han de permetre el desenvolupament adequat de la prevenció en matèria de drogues des d’una vessant comunitària.

Unes bases tècniques que legitimen l’actuació local i mancomunada en àmbits socials tan diversos com l’educatiu, el familiar, d’oci i temps de lleure, el laboral, el de la salut i dels mitjans de comunicació, fent especial incidència en col·lectius de major vulnerabilitat com poden ser els infants i joves i les famílies i les persones que pateixen dificultats socials, de salut i / o econòmiques.

La gestió d’aquest servei està externalitzada a la cooperativa EINES Serveis Socioeducatius SCCL i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’ import anual del contracte és de 52.000€ per 4 anys de durada (període 2019-2023)

Organigrama de funcionament

La Comissió Política és el màxim òrgan de decisió del CRÍTIC. està formada per una persona referent política dels municipis adherits. Es reuneix un mínim d’un cop l’any. Decideix les línies estratègiques del Pla i la seva prioritat. Nomena el grup motor mancomunat a proposta de cada municipi. Encarrega al grup motor mancomunat l’implementació del pla anual. Acorda criteris i aspectes de cooperació anual. Aprova l’avaluació anual del CRÍTIC durant la seva vigència.

El Grup Motor Mancomunat està format per personal tècnic municipal d’acord amb la preferència sectorial de cada municipi. S’encarrega de planificar l’encàrrec de la comissió política. Proposa eines per facilitar la pressa de decisions de la comissió política. Es reuneix a requeriment de les necessitats del servei. En fase de diagnosi i redacció del Pla, tantes com siguin necessàries. A partir de l’aprovació del document la periodicitat s’estableix en un mínim d’un cop per trimestre. Farà el seguiment de les actuacions, la seva avaluació i les propostes de millora juntament amb l’assessoria tècnica de la Diputació i l’entitat o empresa responsable de la gestió.

La Comissió Tècnica està integrada pel grup motor mancomunat i agents socials procedents de diferents àmbits d’actuació. Pot comptar amb especialistes expressament designats per una temàtica determinada. Te una visió interdisciplinar i transversal és clau a l’hora d’abordar les línies de treball del Pla. Té la missió de detectar necessitats i aportar propostes en totes les fases del Pla. Es reuneix un mínim d’un cop l’any

El Grup Motor Municipal està format per una figura o equip tècnic municipal ha d’impulsar el desplegament de les  actuacions acordades al seu municipi des d’una visió mancomunada. Detecta necessitats i proposa actuacions que faciliti  la presa de decisions. Vetlla pel satisfactori desplegament de les actuacions acordades en el seu municipi i fa l’oportú seguiment indicant propostes de millora. Es reuneix a demanda i necessitats

l’Assessoria Tècnica SPOTT està formada per la referent tècnica del Centre de Prevenció, Atenció i Intervenció en drogodependències SPOTT de la Diputació de Barcelona. Participa i assessorar en totes les fases d’elaboració del Pla. Facilita el suport econòmic d’aportació al Pla

L’ Equip CRÍTIC el forma el personal de l’empresa o entitat contractada per gestionar el CRÍTIC. En l’actualitat l’equip està format per un referent tècnic a jornada sencera de 37,5 hores,  una referent tècnica a jornada parcial de 10 hores i una supervisora de la direcció de la cooperativa destinada a temps parcial al projecte. Ha de garantir l’execució de l’estratègia del Pla en totes les seves fases. Ha de portar a terme les accions i programes que del Pla se’n desprenen i,  en general,  totes aquelles recollides en el contracte programa.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑